فایل (word) ارزیابی رابطه برخی متابولیت ها و عناصر خونی با تشکیل فولیکول مقاوم تخمدان در گاوهای شیری هلشتاین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی رابطه برخی متابولیت ها و عناصر خونی با تشکیل فولیکول مقاوم تخمدان در گاوهای شیری هلشتاین :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)

تعداد صفحات :9

این مطالعه به منظور ارزیابی اثر برخی از متابولیت ها و عناصر خونی بر تشکیل فولیکول های مقاوم تخمدان انجام گرفت. برای انجام این تحقیق از 117 راس گاو در دو گروه سالم و دارای فولیکول مقاوم, نمونه های خون تهیه گردید. غلظت گلوکز, اوره, پروتئین تام, بتاهیدروکسی بوتیرات و فسفر سرم با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و غلظت هورمون استروژن سرم با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. همچنین اثر برخی عوامل موثر بر فولیکول مقاوم از جمله فصل گوساله زایی, تعداد زایش و تولید شیر در 60-50 روز پس از زایش در گاوهای مورد مطالعه بررسی شد. وضعیت دام (وجود داشتن یا عدم وجود فولیکول مقاوم) بر میزان غلظت اوره سرم خون, پروتئین تام, بتاهیدروکسی بوتیرات, فسفر و استرادیول خون اثر معنی داری (p<0.05) داشت. نتایج رابطه رگرسیون لجستیک نشان داد به شرط ثابت بودن سایر عوامل در مدل, به ازای افزایش یک واحد اوره, احتمال نسبی دام سالم به بیمار 0.548 واحد افزایش و همچنین بازای یک واحد افزایش فسفر سرم خون احتمال نسبی دام سالم به بیمار 1.06 واحد کاهش می یابد. بر اساس این مطالعه از علل احتمالی ایجاد فولیکول مقاوم در گاوهای شیری کمبود یا افزایش برخی از متابولیت ها و عناصر خونی مانند فسفر و اوره خون می باشد.
کلید واژه: الایزا, استرادیول, تخمدان, فولیکول مقاوم, گاو شیری

لینک کمکی