فایل (word) هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی فرم رجحان به فعالیت های سیاهه کروی فردی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان تربت حیدریه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی فرم رجحان به فعالیت های سیاهه کروی فردی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان تربت حیدریه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رویکردهای نوین آموزشی

تعداد صفحات :36

فرم رجحان به فعالیتهای سیاهه کروی فردی (فرم رجحان به فعالیت های سیاهه کروی فردی), ابزاری جدید در زمینه سنجش تیپ های رغبت مسیر شغلی بر اساس مدل کروی مسیر شغلی است. به منظور هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی این ابزار, یک نمونه 451 نفری از دانش آموزان دبیرستانی (210 مرد و 241 زن) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند تا فرم رجحان به فعالیت های سیاهه کروی فردی و رغبت سنج تحصیلی و شغلی هالند را تکمیل کنند. بنابر نتایج تحلیل به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 16, به روش محاسبه همسانی درونی, با استفاده از آلفای کرونباخ, پایایی خوبی در همه مقیاس های هجده گانه مشاهده شد (min=0.70, max=0.86, m=0.79, SD=0.04), ضرایب بازآزمایی نیز پایایی قابل قبولی را در همه زیر مقیاس ها نشان داد min=0.71, max=0.77, m=0.75, SD=0.02). محاسبه ضرایب همبستگی نمره های در زیر مقیاس های هجده گانه, روایی (از نوع سازه همگرا و واگرا, و ساختاری) مناسبی را در تمام مقیاس ها, بجز در مقیاس خدمات شخصی نشان داد. به منظور ارایه معیاری برای تبدیل نمره های خام به نمره های استاندارد T, جدول میانگین و انحراف معیار برای تمام زیرمقیاس ها به تفکیک جنسیت ارایه شد. نتایج شواهدی را در حمایت از روایی و پایایی مقیاس ها و قابلیت سنجش رغبت های مسیر شغلی با این ابزار و همچنین مدل کروی, در مطالعات بین فرهنگی نشان داد. چند مورد پیشنهادهای پژوهشی نیز در بخش بحث و نتایج ارائه گردید.
کلید واژه: مدل کروی رغبت های شغلی, هنجاریابی, پایایی و روایی, فرم رجحان به فعالیت های سیاهه کروی فردی, مطالعات بین فرهنگی

لینک کمکی