فایل (word) رابطه عدالت سازمانی با مولفه های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه عدالت سازمانی با مولفه های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رویکردهای نوین آموزشی

تعداد صفحات :21

این مقاله با هدف بررسی و تبیین فایل (word) رابطه عدالت سازمانی با مولفه های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان تدوین شده است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی مشغول به خدمت شرکت پالایش نفت اصفهان بود که 191 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی-طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه برای پاسخگویی به پرسشنامه ها انتخاب گردیدند. به منظور جمع آوری داده ها از فرم ارزیابی عملکرد کارکنان و پرسشنامه محقق ساخته عدالت سازمانی استفاده شد که از روایی صوری و محتوایی برخوردار بود. پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.89 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین عدالت سازمانی و ارزیابی عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (P=0.05). بهترین پیش بین های مولفه های مدیریت ادراکی و کیفیت کاری به ترتیب عدالت تعاملی و توزیعی بود که به ازای یک واحد افزایش در دو عدالت مذکور, به ترتیب به مدیریت ادراکی و کیفیت کاری 0.233 و 0.175 افزوده می شود. همچنین, بهترین متغیر پیش بین در مولفه های ارتباط کاری با دیگران و ارتباط اخلاقی عدالت تعاملی بود که به ازای یک واحد افزایش در آن به ترتیب در مولفه های ارتباط کاری و ارتباط اخلاقی با دیگران 0.332 و 0.171 افزوده می شود.
کلید واژه: عدالت سازمانی, ارزیابی عملکرد, کیفیت کاری, مدیریت ادراکی

لینک کمکی