فایل (word) بررسی رابطه بین شیوه های فرهنگی مقابله و بهداشت روانی زنان مهاجر: مورد مطالعه شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی رابطه بین شیوه های فرهنگی مقابله و بهداشت روانی زنان مهاجر: مورد مطالعه شهر کرمانشاه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رویکردهای نوین آموزشی

تعداد صفحات :32

یکی از مسائلی که امروزه مهاجران و به خصوص زنان مهاجر در جامعه مقصد با آن رو به رو هستند, وضعیت سلامتی آنهاست. هدف اصلی این پژوهش, بررسی رابطه بین شیوه های فرهنگی مقابله و بهداشت روانی زنان مهاجر است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه زنان مهاجر در شهر کرمانشاه بوده که 200 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده شد و از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه ها و رگرسیون و تحلیل مسیر برای سنجش مدل استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق بین سلامت روانی و متغیرهای تحصیلات (r=0.44), مدت اقامت (r=0.18), میزان درآمد (r=0.74), شیوه عقلایی (r=0.77), شیوه اجتنابی (r=0.42) و شیوه احساسی (r=-0.61) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیونی نشان می دهد که سه متغیر شیوه های عقلایی (Beta=0.64), درآمد (Beta=0.49) و شیوه احساسی (Beta=-0.28), وارد معادله شده و در مجموع 0.47 از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح کرده اند (R²=0.47). نتایج تحقیق این واقعیت را نشان می دهد که هر اندازه افراد مهاجر از شیوه عقلایی در برخورد با فشارهای روانی ناشی از مهاجرت به محیط فرهنگی جدید استفاده کنند, از سلامتی بهتری برخوردارند.
کلید واژه: بهداشت روانی, مهاجرت, شیوه های مقابله, فرهنگ, زنان

لینک کمکی