فایل (word) بررسی امکان سنجی معیارهای مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی امکان سنجی معیارهای مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رویکردهای نوین آموزشی

تعداد صفحات :24

این پژوهش به بررسی امکان استقرار مولفه های مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران, تهران, و شهید بهشتی پرداخته است. در این بررسی جامعه آماری را مدیران و کتابداران کتابخانه های این سه دانشگاه تشکیل داده اند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های t تک متغیره,t مستقل, و تعقیبی LSD استفاده گردید. نتایج نشان داد که امکان استقرار نه مولفه (رهبری, خط مشی و استراتژی, کارکنان, شراکت ها و منابع, فرایندها, نتایج مراجعان, نتایج کارکنان, نتایج جامعه, و نتایج کلیدی عملکرد) در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران, تهران, و شهید بهشتی وجود دارد. از آنجا که در این پژوهش نظرهای کارکنان کتابخانه های این سه دانشگاه درباره امکان استقرار مولفه های این مدل بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت, سمت, رشته تحصیلی, مدرک تحصیلی, سال های خدمت, و دانشگاه) بررسی شد, نتایج نشان داد که بین نظرهای کارکنان در مورد امکان استقرار مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی بر اساس جنسیت, سمت, رشته تحصیلی, و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (0.05>P), لیکن بین نظرهای کارکنان مورد مطالعه در خصوص امکان استقرار این مدل بر اساس سال های خدمت و دانشگاه تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلید واژه: دانشگاه های علوم پزشکی ایران, تهران, شهید بهشتی, مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی

لینک کمکی