فایل (word) عوامل پیدایی هجا در نزد بشاربن برد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) عوامل پیدایی هجا در نزد بشاربن برد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :22

(فن هجا) از فنون شعری است که به طور خودانگیخته یا غیرخودانگیخته, برای آرامش آشفتگی های درونی شاعر همراه با رنجش مهجو از وجود وی بر می خیزد. بدون شک در شکل گیری این نوع از شعر, عامل یا عواملی دخالت دارد, همان گونه که در جهت گیری شاعران به سوی نوع معینی از شعر, انگیزه ها یا عللی دخیل است. این مقاله تلاش دارد این عوامل را در دو دسته بیرونی و درونی بررسی نماید.در قسمت نخست به بررسی ریشه های همجوگرایی بشار در محیط خانواده و اجتماع پرداخته شده, و از بردگی خانوادگی, نقص عضو ژنتیکی, مقطوع النسل بودن و اثرات آن در تولید هجا سخن گفته شده است, و در بخش بعدی آن به انطباق شخصیت این شاعر با نقطه نظرهای برخی از روانشناسان و جامعه شناسان در مباحثی چون اضطراب, هیجان خواهی, عقده حقارت و عقده خودبزرگ بینی پرداخته شده است.
کلید واژه: بشاربن برد, هیجا, اغراض شعر, انگیزه های هجو, بصره

لینک کمکی