فایل (word) روابط متداخل واژگان ادبیات جاهلی و قرآنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) روابط متداخل واژگان ادبیات جاهلی و قرآنی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :27

زبان عربی که در دوره جاهلی از فصاحت و بلاغت و غنای معنایی در الفاظ یا واژگان, به رشد چشمگیری نائل شده بود, آماده پذیرایی وحی الهی در این زبان گردید. از طرف دیگر قرآن (کلام الهی), دارای معانی بلند و حقایق علمی بی پایان, در قالب الفاظ عربی می بایست طوری تجلی می نمود, تا بتواند پیام وحی را آن طور که هست به مخاطبانش برساند, با توجه به نزول وحی, مراتب علمی قرآن که دارای لایه های متعدد معنایی است در قالب الفاظ عربی متجلی شد و البته قبل از آن نیز این زبان از غنای الفاظ چندمعنایی برخوردار بود. در این مقاله برآنیم رفتار واژگان چندمعنایی (اعم از مترادف و مشترک) را که مورد بحث دانشمندان علوم قرآنی است در ادب جاهلی بررسی کنیم و میزان برخورداری ادب جاهلی از این پدیده را روشن سازیم, که تا چه حد ادب جاهلی از آن برخوردار بوده و یا کدامیک از پدیده ها, در ادب جاهلی مطرح نبوده؛ بدین ترتیب, این ویژگی اعجاز قرآن است که توانسته روابط متداخل واژگانی را دارا باشد و در این ارزیابی, منحصربه فرد تلقی گردد.
کلید واژه: اشتراک, ترادف و تضاد, مشکل القرآن, متشابه القرآن, ادب جاهلی

لینک کمکی