فایل (word) جوهرزدایی کاغذهای چاپ باطله شیمیایی و تاثیر استفاده از آن در تولید کاغذ چاپ از خمیر CMP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) جوهرزدایی کاغذهای چاپ باطله شیمیایی و تاثیر استفاده از آن در تولید کاغذ چاپ از خمیر CMP :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده

تعداد صفحات :21

در این تحقیق بازیافت کاغذهای چاپ باطله شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر درجات مختلف اختلاط خمیرهای جوهرزدایی شده از کاغذهای باطله شیمیایی با خمیر CMP کارخانه چوب و کاغذ مازندران جهت تولید کاغذ چاپ مطالعه گردید. نتایج آزمون های جوهرزدایی نشان داد که علاوه بر تاثیر مواد شیمیایی, درجه حرارت و زمان خمیرسازی اثر مستقیمی بر میزان روشنی خمیر جوهرزدایی شده داشته, به نحوی که با افزایش درجه حرارت یا زمان خمیرسازی و یا هر دو, میزان روشنی خمیر کاغذ جوهرزدایی شده افزایش می یابد. همچنین در صورت اختلاط خمیر کاغذ جوهرزدایی شده با خمیر CMP, روشنی و ماتی کاغذ افزایش می یابد. اختلاط خمیر کاغذ جوهرزدایی شده با خمیر CMP تغییرات کمی در خواص فیزیکی کاغذ ایجاد نمود, در حالی که مقاومت های مکانیکی کاغذ کاهش یافت. در صورت استفاده از 10 درصد خمیر الیاف بلند وارداتی به همراه خمیر جوهرزدایی شده و خمیر CMP مقاومت های مکانیکی کاغذ به کاغذ شاهد (75درصد خمیر CMP و 25 درصد خمیر الیاف بلند وارداتی) نزدیک شد. بهترین ترکیب خمیر کاغذ شاملCMP 60 درصد,WFP 30 درصد وL.F 10 درصد به دست آمد. این به معنای کاهش مصرف خمیر CMP و خمیر الیاف بلند وارداتی به میزان 15 درصد برای هر کدام از آنها خواهد بود. به عبارت دیگر 30 درصد خمیر WFP می تواند جایگزین خمیر های CMP و الیاف بلند وارداتی گردد. علاوه بر آن شرایط بهینه جوهرزدایی به این شرح تعیین گردید: هیدروکسید سدیم: 2 درصد بر مبنای وزن خشک الیاف, زمان خمیرسازی: 10دقیقه, درجه حرارت خمیرسازی: 65 درجه سانتی گراد.
کلید واژه: جوهرزدایی, شناورسازی, CMP, ماتی, روشنی, خمیر الیاف بلند, کاغذ چاپ

لینک کمکی