فایل (word) تحلیل توزیع تنش و پیش بینی شکست در اتصال پیچ به روش عناصر محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحلیل توزیع تنش و پیش بینی شکست در اتصال پیچ به روش عناصر محدود :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده

تعداد صفحات :12

هدف از این تحقیق بررسی نحوه توزیع تنش, تمرکز تنش و پیش بینی محل های شکست در اتصال پیچ تحت مقاومت کششی و گشتاور خمشی بوده که برای این منظور اثر قطر پیچ در دو مقدار 4 و 5 میلی متر و نوع گونه چوبی راش, توسکا و نوئل بر مقاومت کششی و گشتاور خمشی بررسی شده است. برای ساخت اتصالات T شکل ابعاد عضو اتصال مورد بررسی 2.5×5×5 سانتی متر بوده است. از ترکیب عوامل متغیر فوق 6 ترکیب عوامل به وجود آمد که با توجه به 4 تکرار, در مجموع 24 نمونه T شکل ساخته و مقاومت کششی و گشتاور خمشی به وسیله ماشین آزمون مکانیکی اندازه گیری شد. برای اعمال نیروهای مورد نظر برای بررسی مقاومت های مزبور از سرعت بارگذاری معادل با 1.25 میلی متر بر دقیقه استفاده شد. برای بررسی توزیع تنش و تمرکز تنش در اتصالات از روش عناصر محدود و نرم افزای ANSYS استفاده گردید. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی المانی از اتصال که تنش حداکثر را تحمل می کند با المانی که در اتصال واقعی دچار شکست می شوند, مطابق است. توزیع تنش در قسمت میانی پیچ در اعمال بار خمشی حداکثر است و تمرکز تنش در فواصل رزوه های پیچ می باشد. در بررسی بار کششی نیز تمرکز تنش حداکثر در فواصل رزوه های پیچ مشاهده می شود که در حالت تجربی نیز شکست در محل شیارهای ایجاد شده در چوب به وسیله رزوه های پیچ دیده می شود.
کلید واژه: اتصال پیچ, مقاومت کششی, گشتاور خمشی, روش عناصر محدود, تنش

لینک کمکی