فایل (word) بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با هویت ملی جوانان نظامی؛ (مطالعه موردی: شهرک شهید محلاتی تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با هویت ملی جوانان نظامی؛ (مطالعه موردی: شهرک شهید محلاتی تهران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات ملی

تعداد صفحات :26

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با هویت ملی نظامیان در یکی از مناطق نظامی است.این تحقیق با روش کمی و تکنیک پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل جوانان نظامی در شهر تهران در سال 1389 می شود. با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس نمونه گیری تصادفی سیستماتیک, 400 نفر از نظامیان مورد پرسشگری واقع شدند.یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه معنی داری بین متغیرهای وضعیت تاهل, وضعیت طبقاتی, محرومیت نسبی, سرمایه اجتماعی, و جهت گیری مذهبی با هویت ملی نظامیان وجود دارد. بر اساس نتایج معادله رگرسیون چندمتغیره, از میان تمامی متغیرهای مورد بررسی, متغیرهای محرومیت نسبی, جهت گیری مذهبی, میزان استفاده از رسانه های جمعی, و سرمایه اجتماعی حدود 37 درصد از کل تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.
کلید واژه: هویت ملی, محرومیت نسبی, سرمایه اجتماعی, جهت گیری مذهبی, رسانه های جمعی

لینک کمکی