فایل (word) اندازه گیری کارایی و بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اندازه گیری کارایی و بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

تعداد صفحات :29

هدف این مقاله اندازه گیری کارایی فنی, تخصیصی و همچنین بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمه کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. بدین منظور وضعیت کارایی فنی, تخصیصی و بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی طی دوره 1387 – 1384 بررسی شد. میانگین کارایی فنی صنعت بیمه در مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, 0.944 و در مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس, 0.972 به دست آمد. بر اساس نتایج, شرکت های بیمه دولتی, طی دوره مورد بررسی در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشته اند و تنها دو شرکت بیمه 6 و 11 -در کلیه سال ها- در مقیاس بهینه فعالیت داشته اند.بر اساس تغییرات بهره وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست به دست آمده, بهره وری در شرکت های بیمه 2, 5, 6, 8 و 15 در دوره مورد نظر افزایشی بوده و برای سایر شرکت های مورد بررسی این مقدار, روند مشخصی نداشته یا کاهشی بوده است.
کلید واژه: کارایی فنی, کارایی تخصیصی, بهره وری, تحلیل پوششی داده ها, شرکت های بیمه دولتی و خصوصی

لینک کمکی