فایل (word) اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

تعداد صفحات :27

در این مقاله, با استفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369, رابطه بین درآمد سرانه, نرخ تورم, نرخ بیکاری, نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی بررسی می شود (از آزمون هم جمعی انگل-گرنجر, برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و تقاضای بیمه درمان تکمیلی استفاده شده است). بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به چهار شرکت بیمه ای جمع آوری شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدتی بین متغیرهای اقتصادی و تقاضای بیمه درمان تکمیلی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که درآمد ملی سرانه و نرخ باسوادی با تقاضای بیمه درمان تکمیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد, در حالی که قیمت بیمه درمان تکمیلی, نرخ تورم و نرخ بیکاری تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.
کلید واژه: بیمه درمان تکمیلی, تقاضای بیمه, عوامل اقتصادی و آزمون هم جمعی انگل-گرنجر

لینک کمکی