فایل (word) اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر (مورد مطالعه: بازار بیمه عمر ایران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر (مورد مطالعه: بازار بیمه عمر ایران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

تعداد صفحات :29

تئوری سنتی تقاضا, تحت اطلاعات نامتقارن, اثر ریسک گریزی و رابطه منفی بین ریسک گریزی و سطح ریسک افراد بر تقاضای بیمه عمر را ناچیز تلقی می کند. این تحقیق با مورد تردید قرار دادن فرض های فوق, اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر را بررسی می کند. در این مقاله به کمک مدل های لجستیک و متغیر های مجازی, اثر معیارهای ریسک گریزی چون سطح تحصیلات, شغل, جنسیت, سن, درآمد و ثروت خانوار بر تقاضای بیمه عمر بررسی می شود.نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عوامل سن, جنسیت و اشتغال بر میزان تقاضای بیمه عمر در ایران اثر معنادار ندارد. اما ریسک گریزی از طریق عواملی چون سطح تحصیلات, وضعیت تاهل, سرپرستی, وضعیت سلامت, سطح حق بیمه و نگرانی از آینده بر میزان تقاضای بیمه عمر اثر معنادار دارد. از آنجا که افراد با ریسک گریزی بالا از افراد با ریسک گریزی پائین, تقاضای بیشتری برای بیمه عمر دارند, می توان گفت که بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد (در مقابل انتخاب نامساعد) مواجه است.
کلید واژه: بیمه عمر, ریسک گریزی, انتخاب مساعد, انتخاب نامساعد

لینک کمکی