فایل (word) رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

تعداد صفحات :27

فروشنده به عنوان اولین رابط سازمان, تاثیر قابل توجهی بر ادراک مشتری از قابل اتکابودن سازمان ارائه دهنده خدمات و ارزش خدماتش و نهایتا منافع مشتری, در ابقای رابطه خود با سازمان متبوع فروشنده دارد. در این تحقیق, رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان بیمه عمر یک شرکت بیمه بررسی شده است. تحقیق حاضر, توصیفی از نوع پیمایشی و نوع هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری تحقیق نیز عبارت از مشتریان بیمه عمر یک شرکت بیمه است, تعداد نمونه مورد بررسی نیز 267 نفر تعیین گردید. نتایج حاصل از تحقیق موید وجود رابطه معنادار بین رفتار فروش اخلاقی و وفاداری مشتری است. از آزمون های همبستگی و رگرسیون برای بررسی فرضیه های تحقیق و از مدل سازی معادلات ساختاری برای برازش کلی مدل تحقیق, استفاده شده است. پیشنهاداتی نیز در راستای نتایج تحقیق ارائه گردیده است: پیاده سازی اخلاق بازاریابی هنجاری و توصیفی با برگزاری دوره ها و کارگاه های مختلف, تشکیل انجمنی برای نظارت بر اخلاقیات فروش بیمه های عمر, به روزکردن اطلاعات بازاریابان به صورت روزانه یا هفتگی, دقت در انتخاب بازاریابان.
کلید واژه: رفتار فروش اخلاقی, بیمه عمر, وفاداری مشتری, اعتماد مشتری

لینک کمکی