فایل (word) توزیع اجتماعی الگوی مصرف (بررسی سلیقه های هنری در شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) توزیع اجتماعی الگوی مصرف (بررسی سلیقه های هنری در شهر تهران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جامعه شناسی هنر و ادبیات (نامه علوم اجتماعی)

تعداد صفحات :32

تحولات اجتماعی - فرهنگی در جوامع معاصر, و به موازات آن تحولات نظری جامعه شناسی, مصرف را به یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی در جامعه شناسی تبدیل کرده اند. در این میان به نظر می رسد که مصرف کالاهای فرهنگی و هنری به سبب عمومیت و قابلیت دسترسی بیشتر از اهمیت خاصی در مطالعه تمایزات اجتماعی و تحولات فرهنگی برخوردار باشد. این مقاله درصدد بررسی توزیع سلیقه های هنری در میان اقشار و گروه های متفاوت مردم شهر تهران است. در بخش مبانی نظری, از دیدگاه های پی یر بوردیو و نظریه پردازان پست مدرن استفاده شده است. تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در میان 410 نفر از افراد 15 تا 45 ساله شهر تهران انجام گرفته است. طبق یافته های تحقیق, سلیقه های هنری افراد رابطه معنی داری با متغیرهایی چون سن, جنسیت, قومیت و شغل نشان نمی دهند. از طرفی, نوعی درهم آمیختگی و التقاطی شدن نیز در میان الگوهای مصرف کالاهای فرهنگی و هنری در جمعیت مورد مطالعه قابل مشاهده است.
کلید واژه: مصرف, سلیقه های هنری, سرمایه فرهنگی, خویشاوندی ساختاری, بخشی شدن

لینک کمکی