فایل (word) رابطه بین عوامل شخصیتی و عملکرد شغلی مدیران شرکت های بیمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین عوامل شخصیتی و عملکرد شغلی مدیران شرکت های بیمه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

تعداد صفحات :32

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین 5 عامل شخصیتی با عملکرد شغلی مدیران است. جامعه آماری پژوهش, مدیران و روسای شرکت های بیمه اند که نمونه ای به حجم 150 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار به کار رفته برای سنجش شخصیت, مقیاس 120 گزینه ای Neo-IPIP و برای عملکرد شغلی, مقیاس محقق ساخته است که این مقیاس بر اساس نقش ها و وظایف مدیریتی ساخته شده و شامل 40 گزینه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد, عملکرد شغلی, همبستگی مثبت معناداری با عامل های برون گرایی, وظیفه شناسی, همسازی و گشودگی به تجربه و همبستگی منفی معناداری با نورزگرایی دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد, تنها پیش بینی کننده عملکرد شغلی از بین پنج عامل شخصیتی, برون گرایی و از بین مولفه های عامل برون گرایی, جرات ورزی, دوستی و معاشرتی بودن است. این امر می تواند نشان دهنده اهمیت و تاثیر ساختار و فرهنگ سازمان های ایرانی و نیاز و ضرورت بالای این عامل در شغل مدیریت باشد. به طور کلی نتایج به دست آمده در این پژوهش, به فواید کاربرد مدل پنج عامل شخصیتی در انتصاب, ارتقا و آموزش مدیران اشاره دارد.
کلید واژه: عامل های شخصیتی (نورزگرایی, برون گرایی, گشودگی به تجربه, توافق و وظیفه شناسی), عملکرد شغلی

لینک کمکی