فایل (word) گرافیتی به منزله هنر اعتراض

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) گرافیتی به منزله هنر اعتراض :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جامعه شناسی هنر و ادبیات (نامه علوم اجتماعی)

تعداد صفحات :43

گرافیتی یکی از پدیده های هنری مردم پسند جدید است که به ویژه از نظر ارتباط با خرده فرهنگ ها, فرهنگ اعتراض جوانان و هنر خیابانی در شهرهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. گرافیتی به منزله راهی برای بیان عقاید و دیدگاه های گروه های سیاسی به حاشیه رانده شده یا محروم که از امکانات تبلیغات رسمی (پروپاگاندا) برخوردار نیستند, نیز مورد استفاده قرار می گیرد. جوانان هم به مدد نمادگرایی گرافیتی وجهی رمزگونه به بیان خود می بخشند, و هم بدان وسیله خود را از فرهنگ رسمی متمایز می سازند و به این طریق گرافیتی وجهی زیرزمینی نیز می یابد. جوانان ایرانی اگرچه مدتی است از این شیوه برای بیان دیدگاه های خود استفاده می کنند, پیوندی پنهان میان آن و دیگر عناصر سبک زندگی جوانان ایرانی - به ویژه موسیقی زیرزمینی - در شهرهای بزرگ (تهران, کرج, مشهد, شیراز) وجود دارد. اگرچه هم انتقاد سیاسی و هم اجتماعی در گرافیتی ایرانی به چشم می خورد, انتقاد اجتماعی بارزترین وجه گرافیتی مشاهده شده در مناطق شهری است. با این حال, هنوز تحقیقات جدی درباره وجوه جامعه شناختی, به ویژه از منظر جامعه شناسی هنر, درباره گرافیتی ایرانی صورت نگرفته است. مقاله حاضر تلاشی است برای طرح ایده هایی برای تحلیل این پدیده از منظر جامعه شناسی هنر. در این مقاله از روش نشانه شناسی برای شناخت عناصر آثار گرافیتی ایرانی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نظیر موسیقی زیرزمینی, گرافیتی نوعی بیان فرهنگی متعلق به بخشی از جوانان است که تحت تاثیر فرهنگ (جوانان جهانی) قرار گرفته اند و در آنها نشانه های بسیاری از اعتراض فرهنگی و سیاسی به چشم می خورد. اگرچه, هنوز نشانه های قاطعی درباره رابطه طبقه اجتماعی و جنسیت و گرافیتی به دست نیامده است, با این حال می توان گفت که گرایش به گرافیتی در میان جوانان طبقه متوسط و پسران بیشتر قابل مشاهده است.
کلید واژه: گرافیتی, هنر خیابانی, جوانان, اعتراض, خرده فرهنگ, مقاومت فرهنگی, سیاست

لینک کمکی