فایل (word) اثر گاباپنتین بر درد پس از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثر گاباپنتین بر درد پس از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله زنان مامایی و نازایی ایران

تعداد صفحات :9

مقدمه: یکی از مشکلات عمده در اعمال جراحی, درد پس از عمل جراحی می باشد که می تواند حال عمومی بیمار را پس از عمل به شدت تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات نشان داده اند که گاباپنتین می تواند در کاهش درد پس از عمل جراحی و کاهش مصرف مخدر تاثیر داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی تجویز گاباپنتین به عنوان یک پیش دارو در کاهش درد پس از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی و بهبود اثر آرامبخشی آن در مقایسه با دارونما است.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور در سال 1390 در زایشگاه الزهرا (س) رشت انجام شد. 60 بیمار کاندید هیسترکتومی شکمی غیر اورژانس, به طور تصادفی به دو گروه گاباپنتین (1200 میلی گرم) و پلاسبو (کپسولی با ظاهر شبیه گاباپنتین) تقسیم شدند. بیمار بلافاصله پس از به هوش آمدن و 2 و 4 ساعت بعد از عمل در اتاق ریکاوری ویزیت و از نظر مقیاس دیداری-تصویری درد بررسی و نتایج حاصل یادداشت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای دو و من ویتنی انجام شد.یافته ها: دو گروه از لحاظ سن و مدت زمان جراحی همسان بودند. میانگین درجات درد (VAS) در دو گروه در هر 3 مرحله ارزیابی تفاوت معنی داری داشت (p=0.0001). همچنین میزان پتیدین دریافتی در گروه شاهد به طور معناداری بیشتر از گروه گاباپنتین بود (p=0.0001).نتیجه گیری: تجویز گاباپنتین باعث کاهش شدت درد پس از عمل جراحی و بهبود کیفیت آرامبخشی در حین و پس از عمل جراحی می شود. از طرفی دیگر تجویز گاباپنتین به عنوان پیش دارو, نیاز به تجویز مخدر را کاهش می دهد.
کلید واژه: درد پس از عمل, گاباپنتین, هیسترکتومی شکمی

لینک کمکی