فایل (word) تجزیه مسیر صفات موثر بر عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط عدم آبیاری در مراحل رشد, الگو و تراکم کاشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تجزیه مسیر صفات موثر بر عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط عدم آبیاری در مراحل رشد, الگو و تراکم کاشت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات :22

به منظور فایل (word) تجزیه مسیر صفات موثر بر عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط عدم آبیاری در مراحل رشد, الگو و تراکم کاشت در شرایط آب و هوایی اهواز آزمایشی در تابستان سالهای 1386 و1387 به روش کرتهای دوبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عدم آبیاری در مراحل مختلف رشد به عنوان تیمار اصلی با چهار سطح عدم آبیاری در مرحله هشت برگی (S1), عدم آبیاری در مرحله دوازده برگی (S2), عدم آبیاری در مرحله ظهور گل آذین نر (S3) و آبیاری کامل (S4) در کرتهای اصلی, الگوی کاشت با دو سطح الگوی کاشت یک ردیفه و دو ردیفه (زیگزاگ) در کرتهای فرعی و تراکم کاشت به عنوان تیمار فرعی فرعی با سه سطح تراکم D1=75000, D2=85000 و D3=95000 بوته در هکتار در کرت های فرعی فرعی قرار داده شدند. نتایج تجزیه مسیر نشان داد که بیشترین اثر مستقیم بر افزایش عملکرد دانه در واحد سطح به ترتیب به تعداد دانه در واحد سطح, با 9.78, تعداد دانه در بلال با 6.03 و وزن هزار دانه با 3.7 مربوط بود. اثر غیر مستقیم تعداد بالای دانه در واحد سطح بر عملکرد دانه از طریق اثرات غیرمستقیم تعداد دانه در ردیف, تعداد دانه در بلال, عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت بر افزایش تعداد دانه در واحد سطح توجیه می شود. تعداد دانه در بلال نیز تحت تاثیر اثر غیر مستقیم تعداد دانه در ردیف, تعداد دانه در واحد سطح, عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت دومین اثر غیرمستقیم بالا را بر عملکرد دانه داشت به نظر می رسد افزایش عملکرد بیولوژیکی از طریق فراهم نمودن شرایط مناسب جهت ورود گیاه به مرحله زایشی با تاثیر بر تعداد دانه در واحد سطح و تعداد دانه در بلال به طور غیر مستقیم باعث افزایش عملکرد دانه در واحد سطح در این آزمایش شده است. نتایج رگرسیون گام به گام عملکرد و صفات وابسته نشان داد که 99.86 درصد تغییرات عملکرد دانه تحت تاثیر عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت تبیین شد. نقش عملکرد بیولوژیکی با ضریب 97.98 درصد بر افزایش عملکرد دانه نشان دهنده تاثیر این مولفه بر افزایش عملکرد دانه است. در تجزیه کلاستر تشابه صفات تعداد دانه در ردیف با تعداد دانه در بلال با 99.76 درصد و عملکرد بیولوژیکی با عملکرد دانه با 99.52 درصد تشابه بالاترین یکنواختی در تغییر صفات مورد بررسی در این آزمایش را نشان دادند.
کلید واژه: ذرت دانه ای, عدم آبیاری, الگوی کشت, تراکم بوته, عملکرد و اجزا عملکرد دانه, تجزیه مسیر

لینک کمکی