فایل (word) بررسی اثرات هلیکوباکترپیلوری بر روی مالون دی آلدهید (MDA), گلوتاتیون احیا (GSH), گلوتاتیون اکسید (GSSG) و توتال آنتی اکسیدانت (TAC) در بیماران گاستریت مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثرات هلیکوباکترپیلوری بر روی مالون دی آلدهید (MDA), گلوتاتیون احیا (GSH), گلوتاتیون اکسید (GSSG) و توتال آنتی اکسیدانت (TAC) در بیماران گاستریت مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تعداد صفحات :8

پیش زمینه و هدف : گاستریت التهاب معده است و عوامل متعدد باعث ایجاد گاستریت می شوند, یکی از عوامل اصلی ایجاد گاستریت مزمن ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری به صورت مزمن است که به شکل گونه های فعال اکسیژن می تواند واسطه مهمی در تخریب پروتئین ها, لیپیدها و DNA باشد. هدف از این تحقیق فایل (word) بررسی اثرات هلیکوباکترپیلوری بر روی مالون دی آلدهید (MDA), گلوتاتیون احیا (GSH), گلوتاتیون اکسید (GSSG) و توتال آنتی اکسیدانت (TAC) در بیماران گاستریت مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری به صورت مزمن است.مواد و روش کار: در این مطالعه بیوپسی معده 150 نفر از بیماران مشکوک مبتلا به هلیکوباکترپیلوری از طریق آندوسکوپی از جدار معده به دست آمد. تست اوره آز و PCR بر روی بیوپسی ها انجام گرفت, 68 بیمار گاستریت مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری در سنین بین 50-30 (زن و مرد) به عنوان گروه بیمار و تعداد 68 نفر هلیکوباکترپیلوری منفی با علایم گاستریت به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.یافته ها : میزان MDA به طور معنی دار در گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت (p<0.05). میانگین ± انحراف استاندارد GSH و TAC در گروه بیمار به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان داد (p<0.05). هم چنین نتایج حاصل از آنالیز میانگین ± انحراف استاندارد GSSG افزایش معنی دار بین گروه بیمار و گروه کنترل از نظر GSSG نشان داد (p<0.05).بحث و نتیجه گیری : نتایج این تحقیق نشان می دهد که عفونت به هلیکوباکترپیلوری باعث تغییرات در سیستم اکسیداتیو استرس می شود که آن نیز سبب خطر ابتلا به سایر بیماری ها از قبیل اختلالات در چربی ها و بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد.
کلید واژه: مالون دی آلدهید, گلوتاتیون احیا, گلوتاتیون اکسید, توتال آنتی اکسیدانت, هیلکوباکترپیلوری

لینک کمکی