فایل (word) مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی, نگرش و عملکرد زنان نخست باردار درباره نوع زایمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی, نگرش و عملکرد زنان نخست باردار درباره نوع زایمان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله زنان مامایی و نازایی ایران

تعداد صفحات :14

مقدمه: دانش با تاثیر بر نگرش, تغییر رفتار را ممکن می سازد. آموزش زمانی موثر است که بتواند با تغییر نگرش باعث انتخاب ایمن ترین و بهترین روش زایمان شود. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی, نگرش و عملکرد زنان نخست باردار درباره نوع زایمان است.روش کار: در این کارآزمایی بالینی یک سوکور, 67 زن نخست باردار با حاملگی طبیعی 36-34 هفته و بدون اندیکاسیون سزارین از مراکز بهداشتی-درمانی مشهد در سال 1389 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آموزشی ایفای نقش و سخنرانی تخصیص یافتند. در دو گروه پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه های پژوهشگر ساخته روا و پایا (با روش تحلیل عاملی) انجام شد. آموزش با روش ایفای نقش در قالب سه نمایشنامه, طی 7 مرحله صورت گرفت. یافته ها با آزمون اختلاف نسبت ها, کای اسکوئر, تی مستقل و زوج و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: درصد تغییرات نمره آگاهی در دو گروه معنی دار بود (p=0.001). دو گروه از نظر میانگین نمره نگرش در قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی دار داشتند (0.05>p). اختلاف میانگین قبل و بعد از مداخله نمره آگاهی و نگرش در دو گروه معنی دار نبود (0.05<p). تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر عملکرد یافت نشد, اما میزان سزارین انتخابی در گروه ایفای نقش یک پنجم سخنرانی بود.نتیجه گیری: تاثیر سخنرانی بر افزایش آگاهی و ایفای نقش در کاهش سزارین انتخابی بیشتر است.
کلید واژه: آگاهی, ایفای نقش, سخنرانی, عملکرد, نگرش, نوع زایمان

لینک کمکی