فایل (word) تاثیر سولفات روی بر عملکرد و خواص کیفی ارقام سویا در شرایط آب و هوایی خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر سولفات روی بر عملکرد و خواص کیفی ارقام سویا در شرایط آب و هوایی خرم آباد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات :14

یکی از روشهای بهبود محصولات کشاورزی, استفاده از عناصر ریزمغذی است. روی یکی از مهمترین عناصر ریزمغذی است و کمبود آن در ایران دیده می شود. بوسیله محلول پاشی می توان این عناصر را در سریعترین زمان در اختیار گیاه قرار داد و مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داد. به منظور بررسی اثر محلول پاشی سولفات روی بر سویا آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول ارقام سویا در سه سطح: (V3=L17,V2=m9, V1=m7) و فاکتور دوم, محلول پاشی سولفات روی در سه سطح: (صفرZ1=, Z2=0.002 kg/L و Z3=0.004 kg/L) انتخاب شد. محلول پاشی در مرحله گلدهی و به غلاف رفتن بوته ها صورت گرفت. در این تحقیق صفات عملکرد دانه, درصد روغن دانه, درصد پروتئین دانه, ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد عملکرد دانه مستقل از محلول پاشی است و بالاترین مقدار آن از رقم L17 برابر با 2130.9 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. برهمکنش سولفات روی و رقم تنها بر مقادیر پروتئین و روغن دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. بررسی نتایج نشان داد بین صفات درصد روغن دانه و درصد پروتئین دانه همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد (r=-0.725). همچنین تعداد غلاف در بوته تحت تاثیر سولفات روی قرار گرفت و افزایش یافت. اثر فاکتورهای مورد بررسی نیز بر ارتفاع گیاه معنی دار نشد. در این آزمایش وجود همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه و سایر صفات اندازه گیری شده, دیده نشد. بیشترین میزان پروتئین از رقم L17 با میانگین 41.55 درصد و بالاترین میزان روغن از رقم m9 با میانگین 21.353 بدست آمد. با توجه به نتایج, رقم L17 از نظر عملکرد بهترین رقم و سطح محلول پاشی kg/L 0.002 مناسب ترین سطح در نظر گرفته شد.
کلید واژه: سویا, محلول پاشی, سولفات روی, خواص کیفی

لینک کمکی