فایل (word) اثر آرایش کاشت بر میزان کاهش علف های هرز و عملکرد دانه چهار رقم کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثر آرایش کاشت بر میزان کاهش علف های هرز و عملکرد دانه چهار رقم کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات :20

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و ارقام کلزا به عنوان ابزاری در مدیریت پایدار علف های هرز ارقام مختلف کلزا, این تحقیق در منطقه پشمینه زار شهرستان اندیمشک در سال زراعی 89-1388 اجرا گردید. این تحقیق در قالب طرح بلوک های خرد شده نواری با پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش عامل اصلی شامل تیمار آرایش کاشت در سه سطح (فارو 95 سانتی متر با چهار خط کشت, فارو 75 سانتی متر با دو خط کشت و کشت به صورت مسطح) و عامل فرعی شامل چهار رقم کلزا (هایولا 401, هایولا 308, هایولا 4815 و هایولا 50) بودند. میزان ماده خشک تولید شده کلزا در دو مرحله و میزان ماده خشک علف های هرز در سه مرحله اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمار آرایش کاشت روی وزن خشک علف های هرز قبل از گلدهی, بعد از گلدهی و در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی کلزا, همچنین روی عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح 1% معنی دار بود. همچنین تاثیر ارقام کلزا روی وزن خشک علف های هرز قبل از گلدهی, بعد از گلدهی و در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی کلزا, عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح 1% معنی دار بود. برآیند کلی نتایج حاصله نشان داد که رقم هایولا 401 با آرایش کاشت فارو 95 سانتی متر و چهار خط کشت, ضمن کنترل موثرتر و رقابت بهتر با علف های هرز, از توان ژنتیکی بالا در تولید عملکرد دانه و سازگاری بیشتر برخوردار بود. لذا می توان استفاده از رقم و آرایش کشت فوق را به عنوان یک فاکتور موثر در مدیریت زراعی کلزا برای مبارزه طبیعی با علف های هرز و تولید دانه بیشتر توصیه کرد.
کلید واژه: آرایش کاشت, علف هرز, ارقام, کلزا

لینک کمکی