فایل (word) بررسی شیوع الیگومنوره و ارتباط آن با چاقی در دختران 15-20 ساله دبیرستانی جهرم در سال 1383-1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی شیوع الیگومنوره و ارتباط آن با چاقی در دختران 15-20 ساله دبیرستانی جهرم در سال 1383-1384 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله زنان مامایی و نازایی ایران

تعداد صفحات :8

مقدمه: چاقی و اضافه وزن به مشکل شایعی در دنیا تبدیل شده است با توجه به مطالعات انجام شده در مورد تاثیر چاقی بر الگوی قاعدگی, باروری و بروز کانسرهای مختلف, مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع چاقی و ارتباط آن با الیگومنوره در دختران دبیرستانی شهرستان جهرم انجام شد.روش کار: در این مطالعه تحلیلی که به صورت مقطعی در سال 84-83 در شهر جهرم انجام شد, 618 دانش آموز دبیرستانی دختر مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری نمونه به صورت تصادفی دو مرحله ای از بین تمامی دبیرستان های شهر جهرم در سال تحصیلی 83-84 بود. پس از ارائه توضیحات به دانش آموزان, پرسشنامه های مربوطه که شامل کلیاتی از شرح حال و الگوی عادت ماهیانه بود, تکمیل شدند. سپس قد و وزن آنها در همان جلسه کنترل شد و نسبت دور کمر به باسن نیز در پرسشنامه هر شخص ثبت شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 10) انجام شد.یافته ها: میانگین سنی افراد تحت مطالعه 17.1 سال بوده است. در افراد چاق, سن شروع عادت ماهیانه و مدت آن تفاوتی با سایر گروه ها نداشت. در افراد چاق شیوع چاقی 1.3% و شیوع الیگومنوره 21.6% بود. همچنین در افراد چاق 84% چاقی از نوع آندروژنیک بود.نتیجه گیری: چاقی با الیگومنوره ارتباط معنی داری دارد.
کلید واژه: الیگومنوره, چاقی, شاخص توده بدنی, هیرسوتیسم

لینک کمکی