فایل (word) بررسی تاثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تاثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله زنان مامایی و نازایی ایران

تعداد صفحات :8

مقدمه: با توجه به اینکه طول مدت زایمان از عوامل موثر در نتیجه بارداری است, مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1388 بر روی 146 زن نخست زا با سن حاملگی 42-40 هفته, نمره بیشاپ5, شاخص توده بدنی طبیعی, کیسه آب سالم, وزن تخمینی جنین4 کیلوگرم و نمایش سر مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی ایلام انجام شد. افراد به دو گروه مداخله (دریافت کننده پروپرانولول همراه با اکسی توسین) و شاهد (اکسی توسین به تنهایی) تقسیم شدند. قبل از شروع القا زایمان, گروه مداخله 20 میلی گرم پروپرانولول خوراکی و گروه شاهد دارونما با بسته بندی مشابه دریافت و تجویز آن ها هر 8 ساعت در مدت اینداکشن تکرار شد. سپس در هر دو گروه, اینداکشن با سرعت 2 میلی واحد در دقیقه شروع و تا رسیدن به انقباضات مطلوب (3 انقباض در 10 دقیقه) و یا حداکثر 30 میلی واحد در دقیقه ادامه یافت و طول مدت و نوع زایمان ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری تی و کای دو انجام شد. در آزمون های آماری 0.05>p به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: افراد دو گروه از نظر عوامل موثر بر مدت زایمان همسان بودند. میانگین و انحراف معیار مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان در روزهای اول و دوم اینداکشن در گروه مداخله, به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. میزان سزارین در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار کاهش یافت. اما تفاوت مدت مرحله سوم زایمان و آپگار نوزادان در بین گروه ها معنی دار نبود (p=0.987).نتیجه گیری: مصرف پروپرانولول طول مدت زایمان را کوتاه تر نموده و سبب کاهش تعداد سزارین می شود.
کلید واژه: پروپرانولول خوراکی, حاملگی طول کشیده, زایمان طولانی, نوع زایمان

لینک کمکی