فایل (word) بررسی میزان تاثیر فیلم های حاوی ذرات نانو در جلوگیری از هدر رفتن رطوبت نان حجیم بسته بندی شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی میزان تاثیر فیلم های حاوی ذرات نانو در جلوگیری از هدر رفتن رطوبت نان حجیم بسته بندی شده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)

تعداد صفحات :12

یکی از گزینه های مناسب جهت ساخت بسته بندی های عبور ناپذیر, استفاده از نانو ذرات رس و نقره می باشد. این مواد ضمن ایجاد عبورناپذیری نسبی مطلوب و فرآیند پذیری, سایر ویژگی ها را بهبود بخشیده و با حفظ رطوبت نان بسته بندی شده و جلوگیری از خروج بخار آب, باعث کاهش میزان بیات شدن نان می شود. در این تحقیق, اثر هفت نوع فیلم نانویی با درصدهای متفاوت نقره و رس, بر عبور پذیری بخار آب مورد بررسی قرار گرفت. سپس میزان عبورپذیری با تعیین درصد رطوبت نان بسته بندی شده بررسی شد. در پایان کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (آزمون دانکن), مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه با نمونه شاهد (بدون ذرات نانو) قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که با کاهش 3.1 تا 4.9 برابری میزان عبورپذیری بخار آب از فیلم های نانویی, رطوبت نان بسته بندی شده, 14 تا 25 درصد افزایش یافته و این امر باعث کاهش بیاتی نان به میزان 40 تا 60درصد می شود. فیلم های نانویی به ویژه فیلم های شامل نانو نقره, با کاهش عبورپذیری رطوبت, به طور معنی دار در سطح 99 درصد, میزان بیاتی نان های نگهداری شده را 40تا60 درصد کاهش داد. در بین فیلم ها, فیلم نانو نقره 2 درصد (S2) به عنوان مناسب ترین فیلم شناخته شد.
کلید واژه: فیلم های نانویی, عبورپذیری بخار آب, ضایعات نان, رطوبت نان

لینک کمکی