فایل (word) مقایسه عملکرد و مصرف انرژی در روش های مختلف خاک ورزی درکشت ذرت علوفه ای در تناوب با کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه عملکرد و مصرف انرژی در روش های مختلف خاک ورزی درکشت ذرت علوفه ای در تناوب با کلزا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)

تعداد صفحات :8

استفاده کارا از انرژی در کشاورزی به خاطر صرفه جویی های اقتصادی, حفظ منابع نفتی و کاهش آلودگی هوا, یکی از شاخص های کشاورزی پایدار به شمار می رود. به منظور مقایسه عملکرد و مصرف انرژی در روش های مختلف خاک ورزی و کولتیواتورزنی ذرت علوفه ای و تاثیر آن بر شاخص های رشد این محصول به عنوان محصول دوم پس از برداشت کلزا, این آزمایش در مزرعه آموزشی دانشگاه زنجان انجام گرفت.طرح پایه در این آزمایش اسپلیت بلوک با چهار تکرار بود, که در آن (A1): شخم با گاوآهن برگرداندار + دیسک, (A2): شخم با سیکلوتیلر, (A3): شخم حداقل به عنوان فاکتورهای اصلی و سه روش کولتیواتورزنی, (B1):کولتیواتور کودکارکامل با فاروئر, (B2): کولتیواتور کودکار بدون فاروئر با تیغه های برش متمایل به داخل و (B3):کولتیواتور کودکار بدون فاروئر با تیغه های متمایل به خارج به عنوان فاکتورهای فرعی بودند. برای این مقایسه سرعت پیشروی, مدت زمان لازم برای شخم هر کرت و مصرف سوخت در هر کرت اندازه گیری شد. برای اعمال هر سه روش شخم وضعیت خاک از نظر رطوبت و بقایای گیاهی یکسان بود. نتایج نشان داد که بین تیمارهای اصلی از نظر عملکرد اختلاف معنی داری در سطح 5% وجود ندارد. میانگین مصرف انرژی در سه تیمار اصلی به ترتیب 1990.6 و 1157.2, 558.7 MJ ha-1 به دست آمد که از نظر آماری اختلاف معنی داری در سطح 5% بین سه روش از نظر مصرف انرژی وجود نداشت. همچنین بین اثر متقابل شخم x کولتیواتور اختلاف معنی داری در سطح 5% مشاهده گردید. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود از روش شخم حداقل برای خاک ورزی در منطقه مورد مطالعه استفاده شود.
کلید واژه: ذرت علوفه ای, انرژی مصرفی, شخم با سیکلو تیلر, شخم حداقل

لینک کمکی