فایل (word) ارزیابی مزرعه ای کارنده نیوماتیک سمبه ای لولایی جهت کشت ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی مزرعه ای کارنده نیوماتیک سمبه ای لولایی جهت کشت ذرت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)

تعداد صفحات :13

یک روش برای قرار دادن بذر در داخل خاک در سیستم های بدون خاکورزی استفاده از کاشت پانچی یا سمبه ای می باشد که می تواند به راحتی در زمین هایی با بقایای انبوه کار کند. در این تحقیق از طرح کرت های خرد شده (3×2) شامل کارنده در دو سطح (کارنده حفره ساز نیوماتیکی لولایی و کارنده مرسوم) و بقایای گندم در سه سطح (0, 30 و 60 %) به منظور تعیین اثرات نوع کارنده و بقایای گندم بر شاخص های کاشت ذرت استفاده شد. نتایج به دست آمده برای شاخص های کارنده نشان داد که نوع دستگاه و سطوح مختلف بقایای گندم بر شاخص های نکاشت, دقت و کیفیت تغذیه دارای اثر معنی داری است (P<0.05). به علاوه نتایج نشان داد که با افزایش میزان بقایای گندم, شاخص های نکاشت و دقت افزایش و شاخص کیفیت تغذیه کاهش یافته است و شاخص چندتایی اثر معنی داری از خود نشان نداد. همچنین نتایج به دست آمده برای شاخص های رشد گیاه نشان داد که سطوح مختلف بقایای گندم بر شاخص های درصد کل سبزشدن, طول ساقه چه و ریشه چه, وزن خشک ساقه چه و ریشه چه, بنیه بذر 1 و 2 و سرعت رشد نسبی دارای اثر معنی داری است (P<0.05). نوع کارنده اثر معنی داری بر شاخص های درصد کل سبزشدن, طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه داشت (P<0.05). همچنین بهترین عملکرد گیاه در زمین با بقایای 30% حاصل شده و کارنده حفره ساز نیوماتیکی لولایی شرایط بهتری را برای استقرار و رشد گیاه نسبت به نوع مرسوم فراهم کرده است.
کلید واژه: کارنده حفره ساز نیوماتیکی لولایی, بقایای گندم, کاشت سمبه ای, درصد سبز شدن

لینک کمکی