فایل (word) تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی اجزای انار (رقم آلک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی اجزای انار (رقم آلک) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)

تعداد صفحات :9

به منظور طراحی تجهیزات نگهداری و انبارداری انار, گرمای ویژه و هدایت حرارتی قسمت های مختلف (رقم آلک) اندازه گیری شد. گرمای ویژه پوست, پی و دانه انار در سه سطح رطوبتی بر پایه تر (30, 50 و 76% برای دانه و پی, 15, 35 و 52% برای پوست) و در چهار سطح دمای (3, 8, 13و 18 درجه سلسیوس), همچنین هدایت گرمایی اجزای مذکور در سه سطح رطوبتی بر پایه تر (25, 50 و 73% برای دانه, 20, 40 و 60% برای پی, 15, 35 و 52% برای پوست) و در سه دمای (5, 13 و 18 درجه سلسیوس) بررسی شد. روش مخلوط برای اندازه گیری گرمای ویژه, روش پراب به منظور تعیین هدایت حرارتی پوست و پی انار و روش سیم داغ برای اندازه گیری هدایت حرارتی دانه انار استفاده شد. با افزایش دما و رطوبت, گرمای ویژه به طور خطی به ترتیب برای دانه, پوست و پی انار در محدوده 1.127 تا 2.789, 1.516 تا 3.411, 0.931 تا 3.066 کیلوژول بر کیلوگرم درجه سلسیوس افزایش یافت. مقادیر هدایت گرمایی برای پوست, پی و دانه به ترتیب در محدوده 0.152 تا 0.422, 0.148 تا 0.412 و 0.131 تا 0.372 وات بر متر درجه سلسیوس تعیین شد. نتایج نشان داد که محتوای رطوبتی و دما تاثیر معنی داری بر روی گرمای ویژه و هدایت گرمایی تمامی قسمت های انار داشتند. برای پیش بینی تغییرات گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار بر حسب توابعی دما و رطوبت از مدل های رگرسیونی با مقادیر بالای ضریب تعیین (R2) استفاده شد.
کلید واژه: سیم داغ, رگرسیون, هدایت حرارتی, انار, گرمای ویژه

لینک کمکی