فایل (word) مدلسازی ضریب پخش رطوبت ورقه های نازک لیمو شیرین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدلسازی ضریب پخش رطوبت ورقه های نازک لیمو شیرین :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)

تعداد صفحات :10

در این مطالعه, رفتار خشک شدن ورقه های نازک لیمو شیرین رقم جهرم در خشک کن لایه نازک آزمایشگاهی بر اساس مدل ریاضی پیج مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در پنج سطح دمایی 40, 50, 60, 70 و 80 درجه سلسیوس و در دو ضخامت 3 و 6 میلی متر و سرعت هوای 0.5 متر بر ثانیه با سه تکرار انجام گرفت. رفتار خشک شدن لایه نازک لیمو شیرین بر اساس داده های آزمایشگاهی برازش شد و ثابت ها و ضرایب مدل پیج استخراج شد. دقت مدل بر اساس سه شاخص آماری ضریب تعیین (R2), مربع کای (2) و ریشه متوسط مربع خطای داده ها (RMSE) ارائه شد. متوسط شاخص آماری R2, 2 و RMSE به ترتیب برابر 0.9981, 0.000059 و 0.00717 برای سرعت 0.5 متر بر ثانیه در ضخامت 3 میلی متر و 0.9978, 0.000072, 0.00822, برای سرعت 0.5 متر بر ثانیه در ضخامت 6 میلی متر برآورد شد. برای توضیح انتقال رطوبت از لایه های نازک لیمو شیرین, مدل فیک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد مقدار ضریب پخش موثر در نمونه های خشک شده در دماهای بین 40 تا 80 درجه سلسیوس و در سرعت 0.5 متر بر ثانیه و ضخامت 3 میلی متر, از 9-10× 8.04 تا 8-10×2.97 متر بر ثانیه و در ضخامت 6 میلی متر, از 8-10×1.31 تا 8-10×7.63 متر مربع بر ثانیه تغییر می کند. با استفاده از رابطه آرهنیوس انرژی لازم برای فعالسازی و ثابت ضریب پخش در ضخامت 3 میلی متر به ترتیب برابر 28.53 کیلو ژول بر مول و 4-10×5.01 متر مربع بر ثانیه و در ضخامت 6 میلی متر به ترتیب برابر 39.46 کیلو ژول بر مول و 4-10×9.37 متر مربع بر ثانیه به دست آمد.
کلید واژه: ضریب پخش, ورقه لایه نازک, ورقه لیمو شیرین, مدل فیک, رابطه آرهنیوس

لینک کمکی