فایل (word) اثر نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر رشد, عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی خربزه گالیا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثر نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر رشد, عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی خربزه گالیا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)

تعداد صفحات :13

تاثیر نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر رشد, عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی خربزه گالیا (Cucumis melo var. reticulatus L. Naud. cv. Galia) رشد یافته در آبکشت مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار (در هر تکرار 48 گیاه) انجام گرفت. بذور خربزه گالیا در کانال های حاوی پرلیت و ورمی کولیت (به نسبت V:V (3:1کاشته شده و با نسبت های مختلف4) K/Ca , 3.5, 3, 2.5, 2, (1.5تغذیه گردیدند. عملکرد خربزه و خصوصیات فیزیولوژیکی ازجمله شاخص کلروفیل و نیترات دمبرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان آزمایش کل گیاهان از بستر خارج شده و خصوصیات رویشی شامل سطح برگ, وزن تر و خشک اندام های هوایی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که محلول های غذایی با نسبت های مختلف K/Ca تاثیر معنی داری (p£0.01) بر عملکرد خربزه گالیا داشت به طوری که حداکثر عملکرد 9.65 کیلوگرم در بوته در نسبت 3 و حداقل 6.25 کیلوگرم در بوته در نسبت K/Ca برابر 4 به دست آمد. تاثیر تیمارها بر سطح برگ معنی دار شد و حداکثر سطح برگ در نسبت 3 مشاهده گردید. یک رابطه مثبت (R2=0.62) بین سطح برگ و عملکرد به دست آمد. حداکثر شاخص کلروفیل نیز در نسبت 3 دیده شد. همچنین تاثیر تیمارها بر وزن تر و خشک برگ ها و ساقه ها و میزان نیترات دمبرگ معنی دار بود. تاثیر تیمارها بر درصد مواد جامد محلول (TSS) میوه ها معنی دار شد و حداکثر TSS در نسبت 4 مشاهده گردید. به این ترتیب به نظر می رسد که نسبت پتاسیم به کلسیم برابر 3 باعث افزایش رشد, عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی خربزه گالیا گردید بنابراین, تنظیم نسبت K/Ca در محلول غذایی برای حصول حداکثر عملکرد ضروری بنظر می رسد.
کلید واژه: پتاسیم, خربزه گالیا, عملکرد, کلسیم, کلروفیل

لینک کمکی