فایل (word) بررسی تاثیر محلول پاشی عنصر روی بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تاثیر محلول پاشی عنصر روی بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری :




نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی اثرات محلول پاشی روی بر خصوصیات رویشی, عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی (Fragaria×ananassa Duch) رقم کردستان, تحت شرایط تنش شوری, آزمایشی در سال 89-1388 در شرایط کنترل شده گلخانه ای به صورت آبکشت اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی, با سه سطح کلریدسدیم (30 mM و 15, 0) و سه سطح سولفات روی (g/L 3 و 1.5, 0), با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد برگ, سطح برگ, وزن تر و خشک برگ و ریشه, شاخص های عملکرد, شاخص کلروفیل و میزان نسبی آب برگ در شرایط شوری کاهش و با محلول پاشی روی, به طور معنی داری افزایش یافت. میزان پرولین در برگ ها تحت تاثیر شوری و اثرات متقابل روی و شوری افزایش یافت, اما کاربرد روی بر آن بی تاثیر بود. نشت الکترولیت با افزایش غلظت کلریدسدیم, افزایش و با کاربرد روی, کاهش یافت. افزایش غلظت روی و کلریدسدیم, اسیدیته قابل تیتراسیون را افزایش داد, ولی دیگر خصوصیات کیفی میوه, تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. بر اساس نتایج حاصل می توان استفاده از روی را در شرایط شوری, توصیه نمود.
کلید واژه: تنش کلریدسدیم, تغذیه برگی, سولفات روی, اجزای عملکرد

لینک کمکی