فایل (word) مطالعه ویژگی های رشد و نمو گیاه فلفل (.Capsicum annuum L) تحت تاثیر نسبت های مختلف آمونیوم و نیترات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه ویژگی های رشد و نمو گیاه فلفل (.Capsicum annuum L) تحت تاثیر نسبت های مختلف آمونیوم و نیترات :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)

تعداد صفحات :13

نوع نیتروژن می تواند اثرات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی مهمی بر گیاه داشته باشد. در این مطالعه طی دو آزمایش به صورت آب کشت و همچنین یک آزمایش تحت کشت خاکی (گلدانی), اثر تغذیه آمونیومی, نیتراتی, و آمونیوم-نیتراتی روی گیاهان فلفل تحت شرایط کنترل شده مورد بررسی قرار گرفت. ماده 3, 4-دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) به عنوان ممانعت کننده اکسیداسیون آمونیوم در کشت خاکی به کار رفت. نتایج نشان داد که در آب کشت وقتی دانهال های فلفل از ابتدا تحت تیمار کامل یا نسبتی از آمونیوم قرار بگیرند رشد و نمو و عملکرد رویشی آنها در مقایسه با گیاهان روییده با نیترات شدیدا کاهش می یابد, ولی وقتی دانهال های فلفل ابتدا برای دو هفته در محلول غذایی حاوی نیترات (پیش تیمار) قرار گرفتند, تحمل نسبی آنها به آمونیوم در ترکیب با نیترات افزایش یافت. لذا احتمالا نسبت های نیترات به آمونیوم در داخل گیاه در کاهش حساسیت گیاهان نسبت به آمونیوم مهم به نظر می رسد. از سویی دیگر, گیاهان روییده در خاک تحمل بهتری نسبت به شرایط تغذیه آمونیومی در مقایسه با آب کشت نشان دادند و نتایج مربوط به پارامترهای رشد و نمو گیاهان بخوبی موید این واقعیت بود. این مساله می تواند احتمالا به سبب خاصیت بافری خاک و تثبیت آمونیوم به وسیله کلوئیدهای خاک و آزادسازی تدریجی آن برای گیاهان باشد.
کلید واژه: فلفل, آب کشت, آمونیوم, نیترات, دی متیل پیرازول فسفات, نیتریفیکاسیون

لینک کمکی