فایل (word) ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)

تعداد صفحات :12

بادام یکی از مهمترین محصولات خشک میوه است که با توجه با اهداف خاص نیاز به اصلاح دارد. به این منظور اولین مرحله ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم موجود است. در این راستا 56 ژنوتیپ پر رشد از طریق ثبت نه صفت مورفولوژیک (قطر تنه, ارتفاع تنه اصلی, تراکم تاج, زاویه تاج, تعداد شاخه, متوسط اندازه شاخه, رنگ نوک سرشاخه و قدرت رشد) بر اساس توصیفگر در ایستگاه تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران ارزیابی شدند. تجزیه خوشه ای, در فاصله 9 ژنوتیپ ها را به چهار گروه تقسیم نمود. در گروه اول همه ژنوتیپ ها به استثنای دو ژنوتیپ از ایستگاه تحقیقات گروه باغبانی دانشگاه تهران و استهبان, بقیه از آذربایجان (غربی و شرقی) بودند. در گروه دوم به غیر از دو ژنوتیپ از کاشمر و استهبان, بقیه ژنوتیپ ها از آذربایجان بودند. در گروه سوم سه ژنوتیپ از ایستگاه تحقیقات و دو ژنوتیپ از آذربایجان بودند. در گروه چهارم نیز ژنوتیپ های مناطق مختلف قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی, صفات همبستگی بالائی را با هم نشان دادند و در اکثر صفات همبستگی معنی دار شد. بیشترین میزان همبستگی (0.74) بین صفات تراکم تاج و انشعاب دهی مشاهده شد که در سطح 1% معنی دار شدند. کمترین میزان همبستگی (0.007-) بین صفات قدرت رشد و تراکم تاج مشاهده شد.
کلید واژه: بادام, صفات مورفولوژیک, ضریب همبستگی, تجزیه کلاستر

لینک کمکی