فایل (word) پیش بینی کننده های جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پیش بینی کننده های جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ناتوانی های یادگیری

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی کننده های جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در دانش آموزان ابتدایی استان گلستان بود. در یک مطالعه مقطعی واپس نگر, 702 نفر از دانش آموزان پایه های دوم تا پنجم ابتدایی استان گلستان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی, مقیاس تجدیدنظر شده هوشی و کسلر کودکان (WISC-R), مقیاس درجه بندی مایکل بام جهت سنجش ناتوانی های کلی یادگیری به همراه مصاحبه بالینی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون خی دو و رگرسیون لوجستیک دو مقوله ای به روش ورود هم زمان با نرم افزار PASW تحلیل گردید. نتایج نشان داد که وضعیت اجتماعی - اقتصادی و محل سکونت قادر بودند به طور معناداری دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری را از دانش آموزان فاقد اختلالات یادگیری تفکیک نمایند. مدل کامل رگرسیون نشان داد که %96.9 موارد به طور صحیح طبقه بندی شدند. وضعیت اجتماعی - اقتصادی پایین و سکونت در نواحی روستایی در پیدایش طبقه کلی اختلالات یادگیری سهیم هستند و میزان بالایی از احتمال ابتلا به اختلالات یادگیری را پیش بینی می نمایند. این یافته ها دارای پیامدهای کاربردی در طراحی مداخلات و آموزش های ترمیمی در اختلالات یادگیری است.
کلید واژه: اختلالات یادگیری, استان گلستان, دانش آموزان ابتدایی, وضعیت اجتماعی - اقتصادی

لینک کمکی