فایل (word) مقایسه سازگاری اجتماعی, هیجانی, تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه سازگاری اجتماعی, هیجانی, تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ناتوانی های یادگیری

تعداد صفحات :26

هدف این مطالعه فایل (word) مقایسه سازگاری اجتماعی, هیجانی, تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری بود. این پژوهش یک مطالعه مقایسه ای و از نوع مورد - شاهدی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله با و بدون ناتوانی یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 91 - 90 می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل 40 دانش آموز پسر 14 - 16 ساله مبتلا به ناتوانی یادگیری شهر اردبیل بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. و 40 نفر از دانش آموزان عادی نیز به شیوه همتاسازی (بر اساس سن, رتبه فرزندی, وضعیت اقتصادی - اجتماعی) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سازگاری دانش آموزان و خودتنظیمی در یادگیری دانش آموزان استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دو گروه از دانش آموزان در سازگاری اجتماعی, هیجانی, تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که کودکان دارای ناتوانی یادگیری نرخ بالاتری از مشکلات و سازگاری های اجتماعی, هیجانی و تحصیلی را دارند که اغلب در مدرسه نادیده گرفته می شود. از سوی دیگر مدیریت خودتنظیمی به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت تحصیلی کودکان, نوجوانان و بزرگسالان نقش دارد.
کلید واژه: سازگاری اجتماعی, سازگاری هیجانی, سازگاری تحصیلی, یادگیری خودتنظیمی, دانش آموز و ناتوان یادگیری

لینک کمکی