فایل (word) ارتباط بین ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی و سطوح آدیپونکتین سرم خون در مردان دیابتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارتباط بین ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی و سطوح آدیپونکتین سرم خون در مردان دیابتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :10

زمینه: ناهنجاری ‌های مرتبط با مقاومت انسولین ناشی از چاقی نظیر سندرم متابولیک, فشارخون, بیماری کرونری قلب و دیابت نوع 2 با کاهش سطوح آدیپونکتین خون همراه هستند. هدف از اجرای مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین سطوح مارکرهای نیمرخ چربی و شاخص ‎های تن‌ سنجی معرف چاقی با سطوح آدیپونکتین سرم در مردان بزرگسال دیابتی بود.مواد و روش ‌ها: برای این منظور 41 مرد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 به ‌شیوه تصادفی در مطالعه حاضر شرکت نمودند. نمونه ‌گیری خون پس از 10 تا 12 ساعت گرسنگی شبانه انجام گرفت. از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره جهت پیش ‌بینی ارتباط بین متغیرها استفاده گردید.یافته ‌ها: یافته ‌های آماری ارتباط معکوس و معنی ‌داری بین سطوح آدیپونکتین سیستمیک با هر یک از شاخص ‌های گلوکز, تری ‎گلیسرید, کلسترول تام, چربی احشایی و نسبت کلسترول بهHDL را نشان دادند, ارتباط معنی ‌داری بین آدیپونکتین با LDL و HDL مشاهده نشد.نتیجه‌ گیری: یافته‌ های مطالعه ما از ارتباط معکوس سطوح آدیپونکتین سرم با ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی در بیماران دیابتی حمایت می‌ کند.
کلید واژه: دیابت, ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی, آدیپونکتین, نیم رخ چربی

لینک کمکی