فایل (word) اثربخشی آموزش مدیریت رفتار بر تنیدگی والدینی مادران کودکان درخودمانده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثربخشی آموزش مدیریت رفتار بر تنیدگی والدینی مادران کودکان درخودمانده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)

تعداد صفحات :12

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی برنامه آموزش مدیریت رفتاری والدین در کاهش تنیدگی والدینی مادران کودکان درخودمانده بود. بر اساس یک طرح شبه تجربی, 30 مادر کودک درخودمانده انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. گروه ها از نظر سن و جنس کودک, و سن و تحصیلات مادر همتا شدند. پرسشنامه تنیدگی والدینی (آبیدین, 1990) در پیش آزمون, پس آزمون و پیگیری به دو گروه داده شد. گروه آزمایش, به مدت شش هفته (هر هفته یک جلسه دو ساعته) در جلسه های آموزش والدین شرکت کردند و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. یافته های تحلیل واریانس با استفاده از اندازه های مکرر نشان دادند که این برنامه بر کاهش تنیدگی والدینی اثر دارد و به افزایش توانایی مقابله با تنیدگی والدینی منجر می شود. استلزام های بالینی برای پیشگیری و درمان تنیدگی والدینی در مادران کودکان درخودمانده مورد بحث قرار گرفتند.
کلید واژه: آموزش والدین, تنیدگی والدینی, کودکان درخودمانده, مدیریت رفتار

لینک کمکی