فایل (word) تجددگرایی و همسرگزینی تحقیقی مقایسه ای در بین زنان مناطق 1 و 11 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تجددگرایی و همسرگزینی تحقیقی مقایسه ای در بین زنان مناطق 1 و 11 شهر تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات

تعداد صفحات :37

هدف این تحقیق, شناسایی گرایش به تجددگرایی و نگرش به مراسم ازدواج و آثار آن در واسطه های گزینش همسر و نگرش به مهریه است که با نام (تجددگرایی و همسرگزینی, تحقیقی مقایسه ای در بین زنان من ا طق 1 و 11 شهر تهران) در سال 1388 انجام شده است.نظریه کارکردگرایی ساختاری به مثابه چارچوب نظری انتخاب شد و روش تحقیق, شیوه پیمایش است. انتخاب نمونه به روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفته و حجم نمونه 285 نفر است که از این میان 165 نفر مربوط به منطقه 1 و 120 نفر متعلق به منطقه 11 است. فرضیه های این تحقیق بررسی رابطه بین نقش واسطه ها و انتخاب فردی و مراسم ازدواج و نگرش به مهریه با میزان گرایش افراد به تجددگرایی است که در نتایج آزمون فرضیه ها مشخص شد در کل بین تجددگرایی و همسرگزینی رابطه معناداری وجود دارد, زیرا هرچقدر متغیر مستقل افزایش می یابد, نقش واسطه های انسانی در انتخاب همسر و برپایی مراسم ازدواج کم رنگ می شود, ولی نگرش به مهریه و انتخاب فردی کمترین رابطه را با تجددگرایی داشته است.
کلید واژه: همسرگزینی, تجددگرایی, سنت گرایی

لینک کمکی