فایل (word) شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ناتوانی های یادگیری

تعداد صفحات :18

مطالعه حاضر, با هدف بررسی میزان شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان پایه اول و دوم استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. روش این پژوهش, توصیفی است. 415 نفر دانش آموز (209 پسر و 206 دختر) پایه اول و دوم ابتدایی با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از سه آزمون ریاضی کی مت, آگاهی واج شناختی و اختلال نگارش مورد سنجش قرار گرفتند. داده های این پژوهش از طریق روش های آمار توصیفی و آزمون خی دو تحلیل گردید. نتایج نشان داد که 5.42 درصد دانش آموزان پایه اول و 7.55 درصد دانش آموزان پایه دوم دارای اختلال خواندن می باشند. همچنین میزان شیوع اختلال ریاضی در بین دانش آموزان پایه اول 6.9 درصد و در بین دانش آموزان پایه دوم 7.5 درصد می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش 7.69 درصد از دانش آموزان پسر و 6.06 درصد از دانش آموزان دختر پایه اول و 8.57 درصد دانش آموزان پسر و 6.54 درصد از دختران پایه دوم اختلال نگارش دارند. تفاوت بین میزان شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان دختر و پسر از نظر آماری معنادار بود, و تعداد بیشتری از دانش آموزان پسر اختلال خواندن دارند؛ اما تفاوت بین شیوع اختلال ریاضی و اختلال نگارش در دانش آموزان دختر و پسر از نظر آماری معنادار نبود. شیوع ناتوانی یادگیری در میان دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان های استان چهارمحال و بختیاری نسبتا بالاست و شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر است.
کلید واژه: اختلال یادگیری, ناتوانی های یادگیری, دانش آموزان ابتدایی

لینک کمکی