فایل (word) تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ناتوانی های یادگیری

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیبی روش های فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن بود. بدین منظور از بین دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختلال خواندن 30 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقه ای, آموزش درک مطلب را با استفاده از روش های فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی دریافت کردند. به منظور جمع آوری داده ها از آزمون ماتریس های پیشرونده ریون رنگی کودکان, آزمون خواندن و نارساخوانی و آزمون درک مطلب محقق ساخته استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از تاثیر مثبت آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بود. بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که روش های فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی دارای ویژگی های مثبتی هستند که کاربرد آن ها منجر به افزایش میزان درک مطلب دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی می شود و مهارت خواندن آن ها را بهبود می بخشد.
کلید واژه: راهبردهای فراشناختی, SQP4R, خود نظارتی, فعال تفکرمدارانه, درک مطلب خواندن, مشکلات خواندن

لینک کمکی