فایل (word) بررسی الگوی ارتباط حجم فعالیت بدنی روزانه و سطوح چربی خون مردان میانسال سالم شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی الگوی ارتباط حجم فعالیت بدنی روزانه و سطوح چربی خون مردان میانسال سالم شهر همدان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :13

زمینه: کم تحرکی یکی از عوامل عمده در ایجاد مشکلات حاد سلامتی است. فعالیت بدنی یک مولفه عمده در نگهداشت سلامت و توانایی عملی افراد است و اثرات مطلوبی در سطوح چربی خون افراد بزرگسال دارد. در اینجا اثرات فعالیت بدنی بر اساس گام ‌شمار (تعداد گام روزانه) بر سطوح چربی خون مردان سالم میانسال بررسی می ‌شود.مواد و روش ‌ها: متغیرهای قد, وزن, شاخص جرم بدن و هزینه انرژی روزانه در 27 مرد فعال و غیرفعال سالم (40 تا 65 سال) اندازه ‎گیری شد. افراد به ‌مدت 3 هفته متوالی گام ‌شمار را در طول روز به‌ خود نصب کرده, و میانگین گام ‌های روزانه (حجم فعالیت بدنی) اندازه‌ گیری شد. همچنین سطوح چربی خون ناشتا (TC, TG, HDL-C, LDL-C) اندازه گیری شد.یافته ‌ها: میانگین تعداد گام‌ های روزانه در گروه فعال (12632±3957) به ‌طور معناداری بیش از گروه غیرفعال (5347±1631) بود (P<0.001). همچنین تفاوت معناداری در هزینه انرژی روزانه در دو گروه مشاهده شد, که مقدار این متغیر در گروه فعال بیشتر بود (P<0.001). مقادیر TG و TC پلاسمایی در گروه فعال به ‌طور معنی‌ داری کمتر از گروه غیرفعال بود (P<0.05). همچنین نسبت‌ های TC/HDL-C و LDL-C/HDL-C در گروه فعال به ‌طور معنی ‌داری کمتر از گروه غیرفعال بود (P<0.05). اما تفاوت معناداری در سطوحHDL-C و LDL-C پلاسمایی در دو گروه مشاهده نشد (P>0.05). همبستگی معناداری بین تعداد گام روزانه با سطوح TG (r=-0.424, P=0.027), TC (r=-0.389, P=0.045), TC/HDL-C (r=-0.469, P=0.014), LDL-C/HDL-C (r=-0.390, P=0.044) و هزینه اکسیژن روزانه (r=0.853, P=0.000) وجود داشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد مردان میانسال سالم با میانگین 12500 گام در روز, دارای سطوح چربی خون بهتر می باشد. این متغیر مکانیکی وابستگی قابل توجهی را با هر یک از ریسک فاکتورهای TC/HDL-C و LDL-C/HDL-C و TG را نشان می دهد.
کلید واژه: فعالیت بدنی, ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی, گام های روزانه, چربی خون

لینک کمکی