فایل (word) اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی, بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی, بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ناتوانی های یادگیری

تعداد صفحات :24

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه - بیش فعالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان پسر دچار اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نارساخوانی بین سنین 9 تا 12 ساله شهر اردبیل می باشد که در سال 91 - 90 تحصیل کرده اند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر کودک دچار اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و 30 نفر کودک دچار نارساخوانی و 30 نفر گروه کنترل است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش آزمون ماتریس های رنگی ریون, پرسشنامه کونرز, آزمون تشخیص اختلالات خواندن, نرم افزار رایانه ای پیشبرد شناختی, آزمون قلب ها و گل ها و آزمون جستجوی دیداری می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که نرم افزار پیشبرد شناختی بر روی افزایش مهارت حافظه کاری و بازداری پاسخ کودکان نقص توجه/ بیش فعال و کودکان دچار نارساخوانی تاثیر مثبتی دارد.
کلید واژه: کارکردهای اجرایی, بازداری پاسخ, حافظه کاری, نقص توجه/ بیش فعالی, نارساخوانی

لینک کمکی