فایل (word) تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)

تعداد صفحات :17

به منظور آزمون تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (انگ و هوان, 2006), 680 دانش آموز دبیرستانی (355 تیزهوش, 325 غیرتیزهوش) به این سیاهه پاسخ دادند. برای بررسی روایی بین گروهی این سیاهه یا تغییرناپذیری ساختار عاملی آن در بین دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی تک گروهی نشان دادند که در هر دو گروه تیزهوش و غیرتیزهوش, الگوی دو عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (عامل تنیدگی ناشی از انتظارهای خود و عامل تنیدگی ناشی از انتظارهای والدین/معلمان) برازش خوبی با داده ها دارد. نتایج تحلیل عامل تاییدی چندگروهی, تغییرناپذیری بین گروهی ساختار عاملی, بارهای عاملی, واریانس ها و کواریانس های بین عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی را در دو گروه نوجوانان تیزهوش و غیرتیزهوش نشان داد. نتایج پژوهش حاضر با تاکید بر تغییرناپذیری ساختار عاملی این سیاهه در بین دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش نشان دادند که سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دو گروه, از نظر مفهومی, سازه مشابهی را اندازه گیری می کند.
کلید واژه: تغییرناپذیری ساختار عاملی, سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی, دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش, تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی

لینک کمکی