فایل (word) ارزیابی کیفی, کمی و اقتصادی تناسب اراضی و بررسی عواقب محیطی کشت آبی گندم و برنج بر اراضی منطقه زرین شهر و مبارکه (اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی کیفی, کمی و اقتصادی تناسب اراضی و بررسی عواقب محیطی کشت آبی گندم و برنج بر اراضی منطقه زرین شهر و مبارکه (اصفهان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :27

ارزیابی تناسب اراضی جهت تعیین سازگاری اراضی برای یک نوع خاص از انواع استفاده به کار بکار برده می شود. هدف از این مطالعه, بررسی تناسب کیفی, کمی و اقتصادی منطقه زرین شهر و مبارکه واقع در غرب اصفهان و بررسی عواقب محیطی در کاربری مورد مطالعه بوده است. ارزیابی تناسب اقتصادی شامل جمع آوری اطلاعات اقتصادی, مقایسه نهاده ها و ستاده ها و آنالیز سود ناخالص می باشد. پتانسیل تولید گیاهان از روش پیشنهادی فائو محاسبه گردید, که برای گندم و برنج به ترتیب 9.01 و 11.01 تن در هکتار به دست آمد. از تلفیق تولید پتانسیل, تولید مشاهده شده و تولید بحرانی با نتایج ارزیابی کیفی, ارزیابی کمی اراضی صورت گرفت و کلاس های کمی اراضی تعیین گردید. تولید پیش بینی شده برای گندم در واحدهای مختلف اراضی بین 1.3 تا 6.7 و برای برنج بین 0.7 تا 4.6 تن در هکتار متغیر بود. هم بستگی بالا بین تولید مشاهده شده و پیش بینی شده نشان از انتخاب صحیح فاکتورها و روش ارزیابی است. نتایج ارزیابی کمی نشان داده است که در بیشتر واحدهای اراضی, گندم نسبت به برنج از تناسب بالاتری برخوردار است. کشت برنج در منطقه مورد مطالعه به دلیل تخریب فیزیکی خاک, کارایی پایین مصرف آب, تاثیر آن در بالا بردن سطح سفره آب زیرزمینی و افزایش شوری خاک در منطقه, توصیه نمی گردد.
کلید واژه: ارزیابی تناسب اراضی, تولید پتانسیل, گندم, برنج, اصفهان

لینک کمکی