فایل (word) بررسی و تعیین یک مدل تجربی برای آبشویی خاک های شور و سدیمی بخش میانی استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی و تعیین یک مدل تجربی برای آبشویی خاک های شور و سدیمی بخش میانی استان خوزستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :27

در طرح های مطالعاتی بررسی امکانات اصلاح فیزیکو شیمیایی خاک های شور و سدیمی, تعیین میزان آب لازم برای آبشویی نمک های محلول از نیم رخ خاک های مبتلابه, از طریق آزمون های مزرعه ای توصیه شده است. با استفاده از نتایج به دست آمده از اجرای این آزمون ها, می توان نسبت به تهیه و ارائه منحنی های آبشویی و تعیین میزان آب لازم برای تعدیل میزان شوری و سدیمی بودن خاک ها تا حد مطلوب اقدام نمود. هدف از این پژوهش, اجرای آزمون های مزرعه ای در زمین های بخش میانی استان خوزستان, برای اهداف شوری زدایی و سدیم زدایی, تعیین یک مدل مناسب برای خاک های منطقه مورد مطالعه و مقایسه نتایج یافته ها با تعدادی از مدل های تجربی موجود بوده است. در این پژوهش, نتایج آزمون های مزرعه ای در مورد شوری زدایی, سدیم زدایی و ارقام آبشویی نوعی خاک بسیار شور و سدیمی که از طریق استوانه های مضاعف در سه منطقه در محدوده مطالعاتی و با کاربرد 1.0 متر آب آب شویی با روش غرقاب متناوب به مرحله اجرا در آمده بود, ارائه شده است. ارقام آبشویی مشاهده ای و محاسبه شده با چند مدل معروف تجربی, مورد مقایسه قرار گرفت و رابطه نوینی به صورت تابع نمایی به نتایج به دست آمده, برازش داده شد. در نتیجه معلوم گردید که کاربرد روابط تجربی ارائه شده به وسیله ریو, دیلمان و ورما و گوپتا به نتایج به دست آمده از اجرای آزمون های انجام یافته در محدوده مورد مطالعه تطابق مناسبی ندارند و روابط ارائه شده به وسیله لافلر و شارما, هافمن, پذیرا واکاواچی و پذیرا و کشاورز نیز میزان آب مورد نیاز آبشویی نمک های محلول از نیم رخ خاک ها را به طور متوسط 1.5 برابر بیشتر در مقایسه با رابطه تابع نمایی نوین برآورد می نماید. علاوه بر آن, با استفاده از رابطه نوین, مقایسه ای بین ارقام نظری و اعداد تجربی به انجام رسید که نتایج آن مناسب و رضایت بخش بوده است.
کلید واژه: آبشویی نمک ها, خاک های شور و سدیمی, روابط شوری زدایی و سدیم زدایی

لینک کمکی