فایل (word) ارزیابی واکنش گیاه کلزا به مقادیر نیتروژن و رژیم های رطوبتی در شرایط کاربرد و عدم کاربرد زئولیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی واکنش گیاه کلزا به مقادیر نیتروژن و رژیم های رطوبتی در شرایط کاربرد و عدم کاربرد زئولیت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات :14

به منظور فایل (word) ارزیابی واکنش گیاه کلزا به مقادیر نیتروژن و رژیم های رطوبتی در شرایط کاربرد و عدم کاربرد زئولیت, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 89-1388 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اجرا شد که در آن عامل آبیاری در دو سطح شامل آبیاری معمول (شاهد) و قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد, عامل زئولیت در سه سطح عدم کاربرد و مصرف 5 و 10 تن در هکتار, عامل نیتروژن نیز در سه سطح صفر, 75 و 150 کیلوگرم در هکتار بودند. در این آزمایش از رقم اصلاح شده Okapi استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که اثر ساده آبیاری, نیتروژن و زئولیت و هم چنین اثر متقابل دو گانه آبیاری و نیتروژن, آبیاری و زئولیت و نیتروژن و زئولیت بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار شد, به طوری که آبیاری معمول به همراه مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 10 تن زئولیت در هکتار با میانگین 5278 کیلوگرم در هکتار, بیشترین و قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و عدم مصرف نیتروژن و زئولیت با میانگین 599 کیلوگرم در هکتار, کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. به طور کلی در شرایط آبیاری معمول, مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و مصرف 10 تن زئولیت در هکتار و در شرایط قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد, مصرف 75 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به همراه مصرف 10 تن زئولیت در هکتار, بالاترین عملکرد دانه را تولید نمودند.
کلید واژه: کلزا, آبیاری, نیتروژن, زئولیت, عملکرد دانه, عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت

لینک کمکی