فایل (word) تاثیر میزان رس و مینرالوژی بر ضریب دی الکتریک خاک برای اندازه گیری میزان رطوبت حجمی خاک با TDR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر میزان رس و مینرالوژی بر ضریب دی الکتریک خاک برای اندازه گیری میزان رطوبت حجمی خاک با TDR :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :21

در سال های اخیر انعکاس سنج زمانی (TDR) به طور قابل توجهی برای اندازه گیری مقدار رطوبت مورد استفاده قرار گرفته است. میزان و نوع رس در خاک های سنگین بافت باعث تغییر در میزان ضریب دی الکتریک در خاک می شود که این تغییر باعث خطا در برآورد مقدار رطوبت خاک می گردد. اگرچه مطالعات زیادی تاثیر مقدار رس را بر ضریب دی الکتریک بررسی کرده اند اما تاثیر نوع رس بر ضریب دی-الکتریک خاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه تاثیر مقدار رس و نوع رس (مینرالوژی) بر میزان ضریب دی الکتریک خاک های سنگین بافت بود. در این راستا خاک هایی با بافت های مختلف چون رسی, لوم رسی, لوم, رس سیلتی, رس شنی نمونه برداری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که, افزایش مقدار رس به دلیل تاثیر آب پیوندی و کاهش زمان تاخیر باعث کمتر برآورد کردن مقدار ضریب دی الکتریک خاک و مقدار رطوبت حجمی آن می شود. خاک های با رس اسمکتایت بیش از دیگر کانی ها بر میزان ضریب دی الکتریک موثر بوده و باعث افزایش زیادی در ضریب دی الکتریک گشتند. همچنین نتایج نشان داد مدلی که چهار فاز (جامد, هوا, آب آزاد و آب پیوندی) را در بر می گیرد, در خاک های غیر شور نتایج قابل قبولی برای اندازه گیری مقدار رطوبت حجمی نشان می دهد. در خاک های شور این مدل نمیتواند مقدار دقیق رطوبت خاک را تعیین کند. به عبارت دیگر نوع رس و شوری می تواند تاثیر زیادی بر میزان ضریب دی الکتریک و در نهایت مقدار رطوبت خاک داشته باشد.
کلید واژه: انعکاس سنج زمانی (TDR), رطوبت خاک, مقدار رس, مینرالوژی رس

لینک کمکی