فایل (word) اثرات دور و میزان آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در نخل خرمای رقم برحی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثرات دور و میزان آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در نخل خرمای رقم برحی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :21

شناخت مراحل حساس نخل خرما به کمبود آب به منظور برنامه ریزی و مدیریت آبیاری و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به عملکرد محصول از اهمیت به سزایی برخوردار است. به منظور تعیین دور و میزان مناسب آب آبیاری در مراحل گل دهی و تشکیل میوه نخل خرما, این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار آبیاری و چهار تکرار انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل آبیاری پس از 50, 100, 150 و 200 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A با میزان معادل 100 درصد نیاز آبی نخل و آبیاری پس از 200 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A میزان معادل 50 درصد نیاز آبی نخل بودند. در زمان برداشت محصول, عملکرد هر نخل تعیین گردید. سپس خصوصیات کمی و کیفی میوه ها مانند وزن, طول, قطر, حجم, pH, رطوبت, اسیدیته قابل تیتراسیون, مواد جامد محلول, قند کل و میزان عناصر معدنی ازت, فسفر و پتاسیم در میوه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد تاثیر تیمارهای آبیاری بر وزن میوه, قطر میوه, عملکرد نخل و بهره وری آب معنی دار بوده است. تیمارهای مورد آزمایش بر طول, حجم و خصوصیات کیفی میوه اثر معنی داری نداشتند. آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A بیشترین وزن میوه, قطر میوه, عملکرد و بهره وری آب را تولید نمود.
کلید واژه: آب, گل دهی, تشکیل میوه, عملکرد

لینک کمکی