فایل (word) بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :21

تغییر اقلیم جهانی به دلیل انباشت گازهای گلخانه ای در لایه های پایینی در حال وقوع می باشد. این گازها در سطح جهان در حال افزایش است که علت آن فعالیت های بشر شامل سوزاندن سوخت های فسیلی (آزادسازی دی اکسیدکربن) و قطع درختان جنگل (جذب دی اکسیدکربن) می باشد. برای پیش بینی تغیرات اقلیم در آینده از مدل های اقلیم جهانی یا مدل های چرخش عمومی استفاده می گردد. پیش بینی مدل های اقلیمی افزایش متوسط دمای کره زمین را از 1 تا 3.5 درجه سانتی گراد تا سال 2100 نشان می دهد. یکی از مهمترین مسائل در مدیریت و برنامه ریزی در مدیریت منابع آب پیش بینی بارش می باشد. در این پژوهش روشی برای کوچک مقیاس کردن داده های خروجی مدل های تغیر اقلیم با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی ارائه گردید. سپس این داده ها برای پیش بینی میزان بارش روزانه استفاده شد. در این پژوهش تاثیرات تغییر اقلیم بر بارش در ایستگاه کریم ایشان (با اقلیم مرطوب) و رباط قربیل (با اقلیم نیمه خشک) واقع در حوضه سد گلستان در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. مدل چرخش عمومی مورد استفاده در این پژوهش مدل CGCM3 می باشد که برای 2 سناریوی A2 و B1 برای دو بازه زمانی 2021-2050 و 2071-2100 اجرا گردید. دوره زمانی 1971 تا 2000 به عنوان دوره پایه انتخاب شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد میانگین بارش ماهیانه در ایستگاه کریم ایشان در فصل پاییز و زمستان تا 43 میلی متر افزایش و در بهار و تابستان تا 23 میلی متر کاهش و در ایستگاه رباط قربیل در پاییز و زمستان تا 32 میلی متر افزایش و در بهار و تابستان تا 11 میلی متر کاهش خواهد یافت.
کلید واژه: تغییر اقلیم, حوضه سد گلستان, مدل های چرخش عمومی, روش شبکه عصبی, کوچک مقیاس کردن

لینک کمکی